Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Yetki Belgesi Hakkında Duyuru

16 Haziran 2021

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.4.2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar ve bu şartlardan muafiyet sağlayan durumlara ilişkin hükümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede, yetki belgesinin verilmesi ve muafiyetlerden faydalanılmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

A.İlköğretim Mezuniyet Şartı

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması şartı en az ilköğretim mezunu olması şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, en az ilköğretim mezunu olunması ya da 1996-1997 eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda en az ilkokul mezunu olunması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde başvuru sahibi, ilköğretim mezuniyet şartını sağlamış olacaktır.

Bununla beraber, Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ilköğretim mezuniyet şartı muafiyeti düzenlenmiştir. Bu kapsamda, ilköğretim mezuniyet şartı
 muafiyetinden faydalanılabilmesi için;

          1.  14.10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticareti ile iştigal edildiğinin vergi veya meslek odası kayıtlarından en az biri ile belgelendirilmesi ve yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihe kadar taşınmaz ticareti faaliyetine devam edilmesi,

       2.  Yetki belgesi başvurusunun; gerçek kişi işletmeleri için 14.10.2020 tarihindeki işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise yine 14.10.2020 tarihinde MERSİS’e kayıtlı yetkili temsilci tarafından yapılması,

gerekmektedir.
 

Yukarıdaki iki şart sağlandığı sürece, yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihe bakılmaksızın ilköğretim mezuniyet şartı muafiyetinden faydalanılabilecektir.


Bununla birlikte;
 
     a-  Yukarıdaki şartlardan herhangi birini sağlamayan işletmeler ilköğretim mezuniyet şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır. 

          b-  14.10.2020 tarihi itibarıyla meslek odası ve vergi kaydı olmadığı halde geçmişe yönelik vergi kaydı yaptırarak 14.10.2020 tarihinden beri taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunuyormuş gibi gösteren işletme sahipleri ve temsilcileri ilköğretim mezuniyet şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.

           c-  14.10.2020 tarihinden sonra taşınmaz ticareti faaliyetine başlayan işletmeler, vergi kaydı ve/veya meslek odası kaydı yaptırmış olsalar dahi ilköğretim mezuniyet şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.
 

B.Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği hüküm altına alınmış; geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise mesleki yeterlilik belgesi şartı muafiyeti düzenlenmiştir.
 Bu kapsamda, mesleki yeterlilik belgesi şartı muafiyetinden faydalanılabilmesi için;

          1.  5.6.2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticareti ile iştigal edildiğinin vergi veya meslek odası kayıtlarından en az biri ile belgelendirilmesi ve yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihe kadar taşınmaz ticareti faaliyetine devam edilmesi,
     
           2.  Yetki belgesi başvurusunun; gerçek kişi işletmeleri için 5.6.2018 tarihindeki işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise yine 5.6.2018 tarihinde MERSİS’e kayıtlı yetkili temsilci tarafından yapılması,

       3.  Başvuru sahibinin, 5.6.2018 tarihinden önce taşınmaz ticareti konusunda aldığı Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı/imzalı eğitim sertifikasını Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine yüklemesi,
 
           4.  Yetki belgesi başvurusunun 31.7.2021 tarihine kadar yapılması,

gerekmektedir.

Yukarıdaki dört şartın tamamını sağlayan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi şartı muafiyetinden faydalanabilecektir.

Bununla birlikte;

        a-  Yukarıdaki şartlardan herhangi birini sağlamayan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.

          b-  5.6.2018 tarihi itibarıyla meslek odası ve vergi kaydı olmadığı halde geçmişe yönelik vergi kaydı yaptırarak 5.6.2018 tarihinden beri taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunuyormuş gibi gösteren işletme sahipleri ve temsilcileri mesleki yeterlilik belgesi şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.

C.Mesleki Eğitim Şartı

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde, işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması gerektiği; geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde ise 14.10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmelerin 31.7.2021 tarihine kadar yapacakları yetki belgesi başvurularında mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesinin verileceği ve mesleki eğitim belgesini 31.12.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmayan veya il müdürlüğüne teslim etmeyen işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda;

          1.  Yetki belgesinin bulunup bulunmadığına ve taşınmaz ticareti faaliyetine başlama tarihine bakılmaksızın tüm işletmelerin bu şartı sağlaması,

          2.  Eğitim sertifikasının, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı/imzalı olması,

          3.  14.10.2020 tarihinden önce yetki belgesi verilen işletmelerden yüz saatlik eğitim sertifikasını 31.12.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmayan veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmeyenlerin yetki belgelerinin iptal edilmesi,

          4.  14.10.2020 - 31.7.2021 tarihleri arasında gerçek kişi işletmeleri için 14.10.2020 tarihindeki işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise yine 14.10.2020 tarihinde MERSİS’e kayıtlı yetkili temsilci tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki eğitim şartı aranmadan yetki belgesi verilmesi; bu işletmelerden yüz saatlik eğitim sertifikasını 31.12.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmayan veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmeyenlerin yetki belgelerinin iptal edilmesi,

          5.  31.7.2021 tarihinden sonra yapılan yetki belgesi başvurularında, mesleki eğitim şartını haiz olunmaması durumunda yetki belgesi düzenlenmemesi,

gerekmektedir.
 

Ç. Mesleki Deneyim Şartı

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde, işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için, sorumlu emlak danışmanlarının; yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu olmaları halinde en az altı ay; bunların dışında kalan durumlar için ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olmaları gerektiği hüküm altına alınmış; geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde ise mesleki deneyim şartı muafiyeti düzenlenmiştir.

 Bu kapsamda, mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanılabilmesi için;

          1.  14.10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticareti ile iştigal edildiğinin vergi veya meslek odası kayıtlarından en az biri ile belgelendirilmesi ve yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihe kadar taşınmaz ticareti faaliyetine devam edilmesi,

          2.  Yetki belgesi başvurusunun; gerçek kişi işletmeleri için 14.10.2020 tarihindeki işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise yine 14.10.2020 tarihinde MERSİS’e kayıtlı yetkili temsilci tarafından yapılması,

          3.  Yetki belgesi başvurusunun 31.7.2021 tarihine kadar yapılması,

gerekmektedir.

Yukarıdaki üç şartın tamamını sağlayan işletmeler mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanabilecektir.

Bununla birlikte;

          a-  Yukarıdaki şartlardan herhangi birini sağlamayan işletmeler mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.

          b-  14.10.2020 tarihi itibarıyla meslek odası ve vergi kaydı olmadığı halde geçmişe yönelik vergi kaydı yaptırarak 14.10.2020 tarihinden beri taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunuyormuş gibi gösteren işletme sahipleri ve temsilcileri mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

*Başvurular ttbs.gtb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

**Şahsen Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat gerekmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.